Domácí zdravotní péče

 

Domácí ošetřovatelská péče zahrnuje celostní přístup. Ke všem klientům je přistupováno individuálně s respektem k měnícím se potřebám. Součástí komplexní péče je i podpora klientovy rodiny a jeho blízkých. Nabízíme zapůjčení specifických zdravotních pomůcek, možnost zprostředkování pomoci duchovní i sociální, zprostředkování důležitých kontaktů a informací. 

Komplexní odborná zdravotní péče včetně péče hospicové je poskytována na základě spolupráce s praktickými lékaři a s lékaři z odborných ambulancí. Přijímáme klienty také z různých lůžkových zařízení. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v našem regionu. Všeobecné sestry se v rámci celoživotního vzdělávání kontinuálně vzdělávají a v roce 2014 absolvovaly školení v oblasti péče o seniory a v paliativní péči.

            středisko Litovel

Cílová skupina:

Občané všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající).

 

Provozní doba:

Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.

 

Kde si můžete o naše služby či bližší informace požádat?

V případě potřeby odborné ošetřovatelské péče požádejte svého registrujícího (ošetřujícího lékaře), nebo nás kontaktujte na střediscích ve Šternberku, Uničově a Litovli. Rádi vám poskytneme potřebné informace.

 

Přehled poskytovaných zdravotních výkonů:

 • monitoring fyziologických funkcí

 • měření glykemie glukometrem

 • aplikace inzulínu (nácvik, edukace)

 • odběry krve a biologického materiálu

 • aplikace léčebné terapie

 • aplikace transdermálních náplastí

 • aplikace injekcí, aplikace opiátů

 • aplikace infúzní terapie s. c. - hypodermoklýza

 • aplikace klyzmatu

 • péče o pacienty s výživovými sondami, drenážemi

 • péče o pacienty se stomií (kolostomie, nefrostomie, urostomie)

 • péče o permanentní močové katetry mužů a žen

 • zavedení permanentního katetru u žen

 • prevence a léčba dekubitů

 • lokální ošetření a převazy defektů kůže, bércových vředů a pooperačních ran

 • kompresivní terapie - bandáže

 • ošetřovatelská rehabilitace (po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických a kompenzačních pomůcek)

 • péče o pacienty v terminálním stavu

 

"Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

VDV