Sociální rehabilitace Rozkvět

 

Poslání:

Posláním služby sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s mentálním postižením z mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků.

   

   

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením ve věku od 16 – 64 let z mikroregionu Šternberk, které chtějí spolupracovat na zvýšení své samostatnosti, nezávislosti a rozvíjet své schopnosti a dovednosti

Oblasti mikroregionu Šternberk: Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Liboš, Lipina, Lužice, Komárov, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Samotíšky, Štarnov, Šternberk, Štěpánov

 

Služba není určena pro osoby:

 • které jsou aktuálně ve stavu nestabilizované duševní nemoci
 • které mají aktuálně diagnostikovanou takovou infekční nemoc, jež může ohrožovat druhé osoby
 • které se v průběhu procesu jednání se zájemcem projevují auto/agresivně; a to tak že není možné použít opatření omezující pohyb

Osoby, které jsou imobilní, mohou čerpat ambulantní formu služby pouze v doprovodu asistenta či jiné osoby, kterou si sami zajistí. Budova není bezbariérová.

Osoby, které mají vadu sluchu či zraku mohou čerpat službu pouze za přítomnosti průvodce či tlumočníka.

 

Poskytujeme tyto služby:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

  

Provozní doba:

Ambulantní forma služby

PO 8:00 – 12:00 ; 12:00 – 15:00 jen po předchozí domluvě

ÚT 8:00 – 12:00 ; 12:00 – 15:00 jen po předchozí domluvě

ST 8:00 – 12:00 ; 12:00 – 15:00 jen po předchozí domluvě

ČT 8:00 – 15:00 

PÁ 8:00 – 15:00 

 

Terénní forma služby

PO, ST 13:00 – 15:00 hod; jiné časy jsou možné jen po předchozí domluvě s pracovníkem

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • poskytovat podpory dle možností uživatele v daném okamžiku, respektovat jeho aktuální rozpoložení a jedinečnost
 • vést uživatele k aktivnímu přístupu, poskytovat přiměřenou míru podpory
 • respektovat rozhodnutí uživatele
 • využívat běžně dostupné zdroje uživatele a možnosti v jeho přirozeném prostředí
 • rovnost přístupu - služba je poskytována bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, sexuální  orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • diskrétní přístup - poskytnutí diskrétního prostoru (soukromí)
 • mlčenlivost - všichni zaměstnanci a další spolupracující osoby (praktikanti, dobrovolníci, partneři) zachovávají mlčenlivost před těmi, kdo nejsou součástí smluvního vztahu o poskytování služby
 • bezplatnost služby – služba je bezplatná v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., vyjma zpoplatněné fakultativní služby – „svoz automobilem“.

 

Služba je financována z dotace Olomouckého kraje, Města Šternberk

a obcí mikroregionu Šternbersko

 Olomoucký kraj             Město Šternberk 

V roce 2017 službu dále podpořili:

Fórum dárců v rámci programu "ČSOB pomáhá regionům"

 

Fórum dárců