Farní středisko Bohuňovice

Přehled o činnosti Farního střediska v Bohuňovicích

Jistě je mnoho možností jak pomoci potřebným a jak jim projevovat lásku – caritas. Jednou z nich je dobrovolná charitní pomoc potřebným. Během roku uskutečňujeme mnohé aktivity, které přispívají k zmírnění utrpení, které kolem sebe vidíme.

Hned první aktivita v roce je toho příkladem – Tříkrálová sbírka je právě takovou akcí, která získává finanční prostředky pro potřebné. Za všechny dárce a členy Charity je každoročně sloužena děkovná mše svatá. Vykoledované peníze pomáhají potřebným v zahraničí, ale také v Charitě Šternberk.

Projekt Adopce na dálku. Od roku 2003 je naší adoptivní dívkou Irina Prodan z Usť Čorné. Od roku 2017 podporujeme její sestru Elizabetu. Poukázaná částka je rozdělena tak, že 70% je vypláceno jako příspěvek dítěti, 20% je příspěvek do společného fondu a 10% je režie Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské.

Postní almužna se uskutečňuje v postním období před Velikonocemi v místním kostele sv. Jana Křtitele. Vybraná částka bývá použita jako finanční dárek pro adopci na dálku dále jako příspěvek pro dárky k Svátku matek a pro výrobu adventních věnečků.

Každoročně pořádáme sběr šatstva pro Diakonii Broumov, je možné darovat i potřeby pro domácnost.

Setkání seniorů v kulturním domě. Tuto akci finančně podporuje Obec Bohuňovice a organizačně zajišťuje Farní středisko Bohuňovice.

Adventní věnečky - na začátku adventu roznášíme starším občanům posvěcené adventní věnce. Tato tradice začala v roce 1997 a mnozí občané na adventní věnečky už nedočkavě čekají. Z původních 40 ks v roce 1997 členky Charity v roce 2018 vyrobily okolo 119 kusů.

Celoročně sbíráme upotřebené známky a pleteme obvazy pro malomocné

Všem, kteří přispívají jakýmkoliv způsobem k činnosti Farního střediska Bohuňovice, děkujeme. Jedná se jak o finanční dary, tak i bezplatně vykonanou činnost pro potřeby ostatních.

Přehled o činnosti vypracovala - Mgr. Anna Grúzová, DiS.