Sociální rehabilitace Rozkvět

Posláním služby sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním (zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění) z Mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků.

Cíl služby:

 • osvojení, rozvoj a upevnění soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se uživatel dle svých možností a schopností dokázal postarat o sebe a o domácnost
 • osvojení, rozvoj a upevnění fyzických a psychických dovedností (paměť, pozornost, fyzická kondice, koordinace, motorika, komunikace,…) tak, aby mohl smysluplně trávit svůj volný čas
 • osvojení, rozvoj a upevnění sociálních návyků tak, aby mohl uživatel žít v běžné společnosti a mohl se účastnit společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních aktivit

Cílová skupina:

 • osoby ve věku 16-64 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním (zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění) z Mikroregionu Šternberk, které chtějí spolupracovat na zvýšení své samostatnosti, nezávislosti a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Služba je poskytována v přízemí budovy, přesto však není zatím zcela bezbariérová, proto osoby z této cílové skupiny, které mají kombinaci s takovým smyslovým či tělesným postižením, které jim znemožňuje samostatný pohyb, mohou službu využívat pouze s doprovodem osobního asistenta či jiné pomáhající osoby.

Prostory služby jsou od roku 2020 bezbariérové.

 

Služba není určená pro osoby:

 • s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • které jsou aktuálně ve stavu nestabilizované duševní nemoci
 • které mají aktuálně (při žádání o poskytování služby) diagnostikovanou dlouhodobou infekční nemoc (hepatitida, mononukleóza, HIV, pásový opar, TBC, úplavice…), jež může ohrožovat druhé osoby

Zásady poskytování služby:

 • Bezplatnost základního sociálního poradenství, kdy  každý má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • Lidskou důstojnost zachovává rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby
 • Individuální přístup, naše pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob
 • Snížení nepříznivé sociální situace podporováním rozvoje samostatnosti u uživatelů, motivováním je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • Sociální začleňování
 • Kvalita, kdy sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

Poskytujeme tyto služby:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Provozní doba:

Ambulantní forma služby

Terénní forma služby  

                     

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Město Moravský Beroun

Olomoucký kraj        Město Šternberk          Město Moravský Beroun

Sberbank